Thỏa Mãn?

Công cụ này giúp đỡ cơ đốc nhân hiểu biết và hưởng được sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống hàng ngày của họ.

DEMO

Nhúng công cụ này lên trang của bạn!

You can now share this awesome presentation 
on your website in your language.* Just fill out the information below 
to get started.

* If the tool is available in your language. Via the Demo button above, use the language picker in the top left corner of the tool to see which languages this tool supports.

viVI