Biết Đức Chúa Trời Một Cách Cá Nhân

Sự hiện diện của kinh Phúc Âm dùng các hình vẽ tay để minh họa cho lời mời của Chúa để tìm hiều Người một cách trực tiếp.

DEMO

Nhúng công cụ này lên trang của bạn!

You can now share this awesome presentation 
on your website in your language.* Just fill out the information below 
to get started.

* If the tool is available in your language. Via the Demo button above, use the language picker in the top left corner of the tool to see which languages this tool supports.

viTiếng Việt