Learn

Simple ways to reach out to others:

Cầu Nguyện

Ai cũng có thể cầu nguyện cho bất kỳ ai.

"Bất kỳ ai" là người nào ở nơi làm việc, trường học, hàng xóm, hoặc trong gia đình của bạn? Hãy bắt đầu với danh sách 5 người để cầu nguyện.

Quan tâm

Ai cũng có thể quan tâm với bất kỳ ai.

Ai là người bạn có thể giúp đỡ? Mời một bữa ăn, chào mừng hàng xóm mới, mời uống nước, giúp đỡ khó khăn. Hãy tìm kiếm những cách bạn có thể quan tâm đến họ và hành động nhé.

Chia sẻ

Ai cũng có thể chia sẻ với bất kỳ ai.

Ai là người bạn muốn chia sẻ về Chúa Giê-xu? Bạn có thể chia sẻ những lời làm chứng bản thân (testimony) hoặc chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện về Chúa với họ (conversation about the gospel).

Learn from others

Watch this video to learn how to have a conversation about Jesus using the GodTools app. 

Watch this video to learn about doing ministry from a distance. It’s a webinar that took place on March 28, 2020

viVI